To eat or not to eat?

To eat or not to eat? Bangkok Thailand street food tour.