The view from Big Buddha

The view from Big Buddha. Tian Tan Buddha. Lantau Island. Hong Kong