Walking towards Tian Tan Buddha on Lantau Island

Walking towards Tian Tan Buddha on Lantau Island. Hong Kong. Big Buddha