Walking towards the Wisdom Path on Lantau Island

Walking towards the Wisdom Path on Lantau Island. Hong Kong. Tian Tan Buddha; Big Buddha